Tình đầu ấy phôi pha như xuân tàn trước gió

Tình đầu ấy phôi pha như xuân tàn trư…

Tác giả: Thuần Te Tua Thời gian đọc để hiểu: 3 min
0