Yêu lắm những kỷ niệm với lớp 10C11

Tác giả: Thuần Te Tua Thời gian đọc để hiểu: 8 min
2