Excel căn bản: Sử dụng hàm Round làm tròn số trong Excel

Excel căn bản: Sử dụng hàm Round làm t…

Tác giả: Thuần Te Tua Thời gian đọc để hiểu: 6 min
4